ChanKan Project Intake Form (Vietnamese)

Mẫu gửi mail tư vấn

■ Biệt danh ( Tùy chọn)

■ Giới tính ( bắt buộc )

■ Độ tuổi (bắt buộc)

■ Địa chỉ email ( Bắt buộc)

■ Địa chỉ nơi ở - Tỉnh ( bắt buộc)

■ Địa chỉ nơi ở - Thành phố (tùy chọn)

■ Lý do cần hỗ trợ khẩn cấp

■ Lý do cần hỗ trợ khẩn cấp (ghi cụ thể lý do của bạn)

※ Nếu chúng thôi không xác nhận được tính cấp bách, có thể chúng tôi sẽ hướng dẫn tư vấn ở nơi tư vấn khác.
※ Vì chúng tôi không thể trả lời lại bạn ngay lập tức, nên bạn hãy ghi cụ thể cả thời gian bạn có thể nhận điện thoại từ chúng tôi.