ChanKan Project (Tagalog)

Ito ay consultation window para sa mga nawalan ng matitirahan, pinaalis ng bahay ,naninirahan sa net café, dahuyan at kabataan na nawalan ng matitirahan at nangangailangan ng pagkain.

Bumaba ang kinikita, dahil sa pagkatanggal sa trabaho ay nawalan ng matitirahan. Dahil sa mahabang oras na pamamalagi sa piling ng pamilya ay nagkaroon ng komplikadong suliranin na naging dahilan ng paglisan ng tahanan.

Ang Covid-19 ay nagdulot ng malaking impact at pagbabago para sa mga dayuhan at kabataan. Nahihirapan sa salita, hindi alam ang support system, nag aalinlangan kumunsulta sa ahensya ng publiko, hindi alam ang lugar kung saan kukunsulta.
Ang aming mithiin ay ang maging consultation window na madaling malapitan ng mga dayuhan at kabataan.

Sa pamamagitan ng pagbibigay ng lugar na masisilungan na kung saan makakapanatag ng kanilang kalooban para makapag isip, susuportahan upang makadulog sa consultation window sa naturang lugar.

Kapag nagigipit ay hindi matatag ang pag iisip ay nakatutok lamang isip sa ngayon na nagpapalala ng sitwasyon.Kumunsulta at huwag sarilinin ang problema.

Ang ChanKan
ay salitang Korean na nangangahulugan ng (Sandali)/(Maikling oras). Kinakailangang maging mahinahon bago gumawa ng panibagong hakbang .
Ito ay aming ipinangalanan na (Chankan Project)

kukunsulta

sa pamamagitan ng text
para sa SNS
* on preparation

Flow of consultation

1. kukunsulta sa ChanKan project

  

2. tatawagan ng counselor

  

3. sasamahan ng counselor na maghanap ng pansamantalang matutuluyan

  

4. Ililink sa consultation window para makapagsimula muli

Official SNS


⼀般社団法⼈社会社会的包摂サポートセンター Inclusion Support Center (General Incorporated Association)Social Inclusion Support Center
新型コロナ対応「緊急⽣活⽀援地域体制整備」事業
厚⽣労働省 生活困窮者及びひきこもり支援に関する民間団体活動助成事業